Dāvanu kartes noteikumi un verifikācija

1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar šiem noteikumiem iegādājas, pasūta vai citādi saņem Dāvanu karti no IDGRAPHICS.

Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura veicot Pakalpojuma apmaksu, izmanto Pircēja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegūtu Dāvanu karti.

Dāvanu karte – pēc IDGRAPHICS izstrādāta dizaina elektroniska formāta karte ar tai noteiktu individuālu numuru un autorizācijas kodu.

Derīguma termiņš – 6  (sešu)  mēnešu  periods,  skaitot  no  Dāvanu  kartes iegādes  dienas. Dāvanu kartes derīguma termiņš tiek norādīts uz Dāvanu kartes un tā ir derīga Pirkumu veikšanai ar brīdi, kad tiek izsniegta Pircējam.

Dāvanu kartes summa – uz Dāvanu kartes norādītā naudas summa, kuras apmērā Lietotājs var veikt pilnīgu vai daļēju samaksu par pakalpojumiem. IDGRAPHICS sniegto pakalpojumu cena ir 15 eiro par vienu stundu.

Pakalpojums – jebkurš IDGRAPHICS sniegtais pakalpojums WEB risinājumu, dizaina pakalpojumu vai biznesa sistēmu izstrādes jomā, kurš ir saskaņots ar IDGRAPHICS pārstāvi.

Dāvanu kartes autorizācija – Dāvanu kartes pārbaudes un datu apmaiņas process, kura laikā tiek pārbaudīts Dāvanu kartes numurs, autorizācijas kods, Dāvanu kartes summa.

 

2. Dāvanu kartes iegāde

2.1. Dāvanu karti var iegādāties, pasūtīt IDGRAPHICS interneta mājas lapā www.idgraphics.eu/davanukarte, par summu robežās no EUR 15 (piecpadsmit euro) līdz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā;

2.2. Pircējs samaksu par Dāvanu karti var veikt ar pārskaitījumu, pamatojoties uz IDGRAPHICS izsniegtu rēķinu.

2.3. Pircējam, saņemot no IDGRAPHICS Dāvanu karti, ir jāpārbauda uz Dāvanu kartes norādītā Dāvanu kartes summa ar Pircējam izsnigtajā rēķinā norādīto naudas summu. Ja Pircējs konstatē neatbilstību, tad par minēto informē IDGRAPHICS pārstāvi, kurš Pircēju apkalpo un novērš konstatēto neatbilstību.

2.4. Dāvanu karte tiek piegādāta elektroniskā veidā ar tajā norādītu unikālu verificēšanas kodu. Pircējam ir tiesības Davanu karti nodot citai personai, Lietotājam. Par nesankcionētu verifikācijas koda nonākšanu citu personu rīcībā atbild Dāvanu kartes Pircējs un Lietotājs.

2.5. Pircējs, iegādājoties Dāvanu karti, tās apmaksai nevar izmantot citu Dāvanu karti.

2.6. IDGRAPHICS patur tiesības atteikt Pircējam Dāvanu kartes iegādi, nesniedzot par to paskaidrojumus un atteikuma iemeslus.

 

3. Dāvanu kartes izmantošana

3.1. Lietotājs pirms Pakalpojuma izmantošanas, reģistrē Dāvanu karti IDGRAPHICS verifikacijas sistemā : www.idgraphics.eu/davanukarte.

3.2. Lietotājs priekš Pakalpojuma apmaksas drīkst izmantot tikai IDGRAPHICS sistēmā reģistrētu un verificētu Dāvanu karti.

3.3. Viena Pirkuma veikšanai Lietotājs var izmantot vairākas Dāvanu kartes, bet to kopējā summa nevar būt lielāka kā EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā.

3.4. Lietotājs pirms Pakalpojuma izmantošanas, informē IDGRAPHICS par Dāvanu kartes izmantošanu.

3.5. Ja Pakalpojuma summa ir lielāka par Dāvanu kartes summu, tad Lietotājs veic starpības piemaksu bezskaidras naudas veidā vai izmantojot citu Dāvanu karti.

3.6. Pēc Dāvanu kartes summas pilnīgas izmantošanas Dāvanu karte tiek anulēta.

3.7. Lietotājs ne Dāvanu kartes summu, ne Dāvanu kartes summas atlikumu nevar saņemt naudas izteiksmē.

3.8. IDGRAPHICS nav atbildīga par iespējamiem strīdiem, kas radušies vai nākotnē varētu rasties starp Pircēju un Lietotāju saistībā ar Dāvanu karti.

3.9. Pircējam ir pienākums iepazīstināt Lietotāju ar šiem noteikumiem, kā arī nodrošināt, ka Lietotājs tos atzīst par sev saistošiem un izpilda. Lietotājs iegūst visas ar Dāvanu karti saistītās tiesības un pienākumus ar brīdi, kad tas izmanto Dāvanu karti, veicot pasūtījumu.

3.10. IDGRAPHICS patur tiesības nepieņemt spēkā esošu Dāvanu karti Pirkuma veikšanai, ja iemesls ir tehniski traucējumi IDGRAPHICS informācijas sistēmā. Šādā gadījumā IDGRAPHICS ir jānodrošina Lietotājam Dāvanu kartes izmantošanas iespēja ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā

 

4. Dāvanu kartes atzīšana par nederīgu

4.1. Par nederīgu tiek uzskatīta Dāvanu karte, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

4.1.1. Dāvanu kartei ir beidzies Derīguma termiņš. Minētajā gadījumā, ja Dāvanu kartei ir neizmantota Dāvanu kartes summa vai Dāvanu kartes summas daļas atlikums, tad attiecīgā summa ne Pircējam, ne Lietotājam netiek atgriezta;

4.1.2. Dāvanu kartes summa vai Dāvanu kartes summas atlikums ir lielāks par EUR 150 (viens simts piecdesmit euro);

4.1.3. Dāvanu karte nav reģistrēta IDGRAPHICS verifikacijas sistemā;

4.1.4. Dāvanu karte vai Dāvanu kartes verifikācijas kods ir iegūts nelikumīgā ceļā.

4.2. Gadījumā, ja Dāvanu karte tiek atzīta par nederīgu 4.1.4. punktā minētajā gadījumā, tad tā tiek anulēta un papildus, informāciju par  Dāvanu karti kopā ar citu attiecīgo gadījuma raksturojošu informāciju IDGRAPHICS ir tiesības nodot LR tiesībaizsardzības iestādēm.

 

5. Citi noteikumi

5.1. Par Dāvanu kartes izmantošanu nekāda papildu maksa netiek ieturēta.

5.4. Pretenzijas saistībā ar Dāvanu karti Lietotājam jāiesniedz rakstveidā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Dāvanu kartes Darbības termiņa beigām,

5.5. IDGRAPHICS patur tiesības mainīt Dāvanu kartes noteikumus, par to informējot Pircēju un Lietotāju, izvietojot informāciju IDGRAPHICS mājas lapā: www.idgraphics.eu. Minētajā gadījumā izmaiņas Dāvanu kartes noteikumos ir saistošas Pircējam un Lietotājam, ciktāl tās nepasliktina Pircēja vai Lietotāja stāvokli.

5.6. IDGRAPHICS ir tiesīga veikt Pircēju un Lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo noteikumu izpildei un Dāvanu karšu sistēmas uzturēšanai un darbībai.

5.7. Visi strīdi, kas rodas starp IDGRAPHICS un Pircēju vai Lietotāju, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība tiks izšķirts tiesā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.8. Pircējam vai Lietotājam un IDGRAPHICS nav tiesību cedēt trešajām personām nekādas savas ar Dāvanu karti izrietošās, t.sk., jau pastāvošās vai iespējamās, prasījuma tiesības.

5.9. Ar Dāvanu kartes iegūšanas brīdi Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Dāvanu kartes noteikumiem.

5.10. Ar Dāvanu kartes noteikumiem, Pircējs un Lietotājs var iepazīties IDGRAPHICS mājas lapā: www.idgraphics.eu.

 
Dāvanu kartes verifikācija


Ievadiet verifikācijas kodu no dāvanu kartes.